MÜÜGI- JA TAGASTUSTINGIMUSED:

Üldised tingimused kehtivad veebikeskkonna actimer.eu klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku Actimer OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Müüja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Kaupade ostmisel on vanusepiirang: alates 18. eluaastast.

Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel Müüja. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Müüjal on õigus veebikeskkonna vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata all järgmistel juhtudel:

  • kauba või teenuse hinda või omadusi on veebilehel kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  • kui Klient ei vasta Müüja poolt kehtestatud tingimustele. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab Müüja Kliendiga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

Müüja ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje actimer.eu kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Müüja veebikeskkonnas tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus. Pangalinke vahendab Montonio Finance OÜ.

Actimer OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Actimer OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Müüja veebikeskkonna kaudu on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Hind ja saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Klient on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. Ülekande ebaõnnestumisel palume ühendust võtta aadressil info@actimer.eu

Müüja vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile kauba hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Müüja ei kompenseeri Kliendile kauba hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Müüja kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Müüja ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Panga ja Klient vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja Müüja vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüja-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA TAGASTAMINE

Tarbijal on õigus taganeda Müüja veebikeskkonna kaudu sõlmitud müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise ostukinnituse kuupäevast.

Tagastamisele kuuluvad ainult rikkumata pakendiga, avamata tooted. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Tagasimakse teostatakse kontole, mille kaudu tehti algne ost.

Kliendil on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Kui kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Kliendile garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt Müüja veebikeskkonnas.

Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup või teenus on ostetud Müüja veebikeskkonnast. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-posti aadressile: info@actimer.eu.

Teavet tellimuse kohta saab Klient: E-R 10-17 telefonil 5917 3399 või e-postiaadressil: info@actimer.eu

Kliendil on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Pronksi 12, Tallinn, 10117, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.

Shopping Cart